? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Friday, December 11, 2009

Aktiviti 13 : Tugasan 4 - Mini Kajian Tindakan

Definisi Kerangka Operasional Kajian

 • Menjelaskan perkataan tertentu dalam kajian yang meragukan pemahaman bukannya mendefinisikan tajuk kajian.
 • Cara untuk mendefinisikan ialah dengan memilih perkataan dan berikan definisi mengikut fahaman penyelidik bukannya berdasarkan kamus.
Definisi Kerangka Konseptual
 • Dalam kerangka konseptual, hal utama yang perlu dititikberatkan adalah hubungan suatu pembolehubah dengan pembolehubah yang lain, terutamanya pembolehubah yang penting.
 • Kerangka konseptual dilakukan dengan mengemukakan bagaimana hubungan pembolehubah tidak bersandar dan pembolehubah bersandar. Hubungan ini mestilah mempunyai sokongan secara ilmiah seperti dari sumber-sumber rujukan ilmiah.
 • Cara yang paling mudah ialah dengan mengambil kesimpulan daripada kajian orang lain yang relevan dengan pembolehubah yang dikaji.
Definisi Teoritikal Kajian
 • Kerangka teoritikal menentukan persoalan kajian yang hendak dilakukan. Ia menjadi panduan bagi menentukan orientasi penyelidikan yang akan dilakukan. Ia juga mengenal pasti apa yang menjadi minat pengkaji, soalan-soalan yang berlegar-legar di mindanya dan yang menjadi teka-teki.
 • Satu kaedah untuk menentukan kerangka pemikiran ialah melalui tinjauan literasi dengan pembacaan yang berkait rapat dengan tajuk yang sedang dikaji. Tajuk jurnal, kata kunci dan maklumat-maklumat lain yang didapati sepanjang pencarian berkenaan, penyelidik akan berjumpa dengan konsep, model dan teori yang berbagai-bagai jenis. Yang boleh dibuat ialah memberi pengkelasan terhadap hasil dapatan tersebut untuk menjadi kunci utama kepada kerangka teoritikal nanti.
Kepentingan Kerangka Teoritikal
 • Kerangka teoritikal membentuk konsep, terma, definisi, model dan teori yang menjadi asas dan orientasi disiplin bagi kajian yang hendak dilaksanakan. Seterusnya akan membentuk "masalah" bagi kajian, soalan kajian, pengumpulan data dan analisis serta bagaimana hendak mentafsir data.
 • Penyelidik harus bijak memilih kerangka teoritikal kerana ia akan menjadi panduan dalam proses penyelidikan bagi mengenal pasti terma yang relevan dengan konsep, definisi pemboleh ubah, soalan-soalan khusus yang hendak diselidik, memilih responden kajian, prosedur pemilihan, strategi pengumpulan data, teknik menganalisis dan interpretasi hasil dapatan kajian.
 • Perkara yang harus diberi perhatian ialah semua aspek kajian akan mendapat kesan daripada kerangka teoritikal yang telah dibentuk tadi. Ciri-ciri kerangka teoritikal yang baik meliputi:
i. Membantu penyelidik mengenalpasti topik yang hendak dikaji.
ii. Panduan mencari kajian-kajian lepas.
iii. Memilih aspek yang difokus.
iv. Merapatkan jurang antara meklumat yang diketahui dan tidak diketahui.
v. Memberi panduan kepada pengkaji memilih responden yang sesuai.

Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan dalam kajian ini adalah seperti berikut:

i. Powerpoint
Dalam kajian ini, powerpoint merujuk kepada alat bantu mengajar yang digunakan semasa proses P&P bagi menarik minat pelajar untuk mempelajari tentang alatan pertukangan. Teknologi yang digunakan ini memaparkan gambar-gambar statik dan arahan kepada pelajar tentang penggunaan alatan pertukangan.

ii. Tayangan video
Penggunaan tayangan video dalam kajian ini merupakan teknologi yang digunakan dalam P&P untuk memberikan gambaran yang sebenar kepada pelajar mengenai penggunaan alatan pertukangan. Melalui tayangan video ini guru tidak perlu melakukan demonstrasi secara realiti. Tayangan video ini boleh diulang tayang kepada pelajar sekiranya pelajar tidak faham apa yang ditayangkan oleh guru.

iii. Pelajar masalah pembelajaran
Pelajar bermasalah pembelajaran dalam kajian ini merupakan golongan pelajar yang mengalami kekurangupayaan yang menyebabkan mereka menghadapi kesukaran dalam proses pembelajaran mereka sama ada berbetuk akademik mahupun bukan akademik. Pelajar ini terdiri daripada pelajar down sindrom, autisma, hiperaktif, serebral palsy, disleksia dan lain-lain. Mereka menghadapi masalah dalam kemahiran pengurusan diri, manipulatif, kognitif, kelemahan dari aspek sosial dan komunikasi.

iv. Alatan pertukangan
Alatan pertukangan yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah alat-alat yang digunakan untuk kerja-kerja pertukangan. Antara alat-alat yang dimaksudkan ialah tukul, gergaji, paku, pahat, pita pengukur dan sebagainya. Pembelajaran alatan pertukangan ini merupakan salah satu pelajaran yang terdapat dalam mata pelajaran kemahiran hidup.

Kerangka Konseptual Kajian


Kerangka konseptual kajian ini dibentuk berdasarkan Teori Keadaan Pembelajaran oleh R. Gagne (1985). Teori ini menyatakan terdapat pelbagai jenis pembezaan atau tahap pembelajaran di mana pada setiap tahap mempunyai arahan yang berbeza. Gagne mengenalpasti 5 kategori pembelajaran iaitu maklumat verbal, kemahiran intelektual, strategi kognitif, kemahiran motor dan sikap. Perbezaan keadaan dalaman dan luaran diperlukan untuk setiap jenis pembelajaran. Kerangka konseptual kajian ini terdiri daripada 3 pembolehubah iaitu tingkahlaku, tahap kognitif dan pencapaian. Kajian-kajian lepas telah menunjukkan bahawa terdapat hubungan di antara tingkahlaku dan pencapaian (Abu Bakar 1991, Haniza 2003, Neal et al. 1970, Siti Rahayah 1988). Di dalam kajian ini, kami ingin mengkaji hubungan di antara tingkahlaku dan pencapaian.


Gagne (1985) juga menyatakan tugasan pembelajaran untuk kemahiran intelektual boleh disusun dalam bentuk hierarki mengikut kompleksiti berikut:
 • Pengenalan rangsangan
 • Penjanaan tindakbalas
 • Mengikut prosedur
 • Penggunaan terminologi
 • Diskriminasi
 • Format konsep
 • Peraturan aplikasi
 • Penyelesaian masalah
Kepentingan utama hierarki ini adalah untuk mengenalpasti syarat-syarat yang sepatutnya dilengkapkan untuk memudahkan pengajaran pada setiap tahap. Gagne (1985) juga menggariskan 9 peristiwa pengajaran iaitu:
 1. Mendapatkan perhatian
 2. Mengenalpati objektif
 3. Imbas kembali pengajaran lepas
 4. Mencetuskan rangsangan
 5. Mengawal pembelajaran
 6. Mencungkil prestasi
 7. Memberi maklum balas
 8. Menilai prestasi
 9. Mengekalkan/Memindahkan
Melalui kajian ini, 9 peristiwa ini akan diaplikasikan seperti berikut:

Objektif Pengajaran:
 1. Pelajar boleh menamakan alatan pertukangan dengan mudah dan betul.
 2. Pelajar boleh menyebut semula alat pertukangan apabila ditunjukkan.
 3. Pelajar boleh menunjukkan semula cara penggunaan alatan dengan betul.
Kaedah:
 1. Mendapatkan perhatian - Menunjukkan kepelbagaian jenis alatan pertukangan.
 2. Mengenalpati objektif - Contoh soalan: "Apakah nama alatan yang ditunjukkan?"
 3. Imbas kembali pengajaran lepas - Melihat semula gambar-gambar peralatan pertukangan.
 4. Mencetuskan rangsangan - Dapat menyatakan kegunaan alatan pertukangan.
 5. Membantu dalam pembelajaran - Skafolding : Powerpoint dan tayangan video.
 6. Mencungkil prestasi- Guru menyoal pelajar tentang perbezaan penggunaan sesuatu alatan.
 7. Memberi maklum balas - Guru menilai jawapan pelajar (Betul/Salah).
 8. Menilai prestasi - Guru menyediakan skor markah dan membetulkan kesalahan pelajar.
 9. Meningkatkan/Mengekalkan pengajaran - Sekiranya objektif tercapai pembelajaran baru akan diajar. Jika objektif pengajaran tidak tercapai pengajaran dikekalkan (Proses pengulangan).
Rujukan:

Abu Bakar Nordin. 1991. Kesan pencapaian akademik kepada sikap terhadap pelajaran.
Jurnal Psikologi Malaysia. 7: 41-60.
Haniza Abdul Khalid. 2003. Sikap dan motivasi terhadap bahasa Inggeris sebagai bahasa
pengantar. Tesis Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan
Malaysia.
Neal, D.C., Gill, V dan Tismer, W. 1970. Relationship between attitude toward school
subject and school achievement. Journal of Educational Research. 6 (52):232-238.
Nur`Ashiqin Najmuddin. 2005. Sikap pelajar matrikulasi terhadap pengajaran dan pembelajaran matematik dalam Bahasa Inggeris.
Siti Rahayah Arifffin. 1988. Kajian mengenai sikap terhadap sains dan pencapaian dalam
matapelajaran sains paduan bagi pelajar tingkatan tiga. Tesis M. Ed. Universiti
Kebangsaan Malaysia.

Kerangka Teoritikal Kajian

Kajian ini menganggap bahawa powerpoint dan video dalam P&P bagi mengenalpasti alatan pertukangan Kemahiran Hidup sebagai langkah yang praktikal untuk meningkatkan pengetahuan, kesediaan dan kemahiran yang akan secara beransur-ansur menjurus kepada pemahaman pelajar dalam penggunaan alatan, aspek keselamatan dan kebersihan pada masa akan datang. Huraian kepada kerangka teoritikal dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu peringkat permulaan, peringkat pertengahan dan peringkat akhir.


Peringkat permulaan adalah prasyarat bagi kajian ini yang merujuk kepada asas mengenal alatan pertukangan dalam Kemahiran Hidup iaitu melalui persembahan slaid dan tayangan video. Setelah kedua-dua kaedah itu digunakan, guru meminta pelajar menamakan semula alatan pertukangan dengan mudah dan betul. Pada peringkat ini, penerapan Teori Konstruktivisme (J. Bruner, 1996) digunakan untuk membina dan membentuk skema dalam pemikiran pelajar melalui pengalaman dan pemerhatian. Setelah skema terbentuk, diharapkan pelajar boleh menyebut semula alatan pertukangan dan menunjuk semula cara penggunaan dengan betul.


Peringkat pertengahan menjelaskan prosedur yang digunakan dalam kajian ini. Prosedur merujuk kepada pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan dalam perlaksanaan kajian. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan dalam kajian ini diaplikasikan daripada 9 peristiwa pengajaran yang telah dilaksanakan oleh R. Gagne (1985) iaitu mendapatkan perhatian, mengenalpasti objektif, imbas kembali pengajaran lepas, mencetuskan rangsangan, membantu dalam pembelajaran, mencungkil prestasi, memberi maklum balas, menilai prestasi dan meningkatkan atau mengekalkan pengajaran. Aktiviti-aktiviti yang disyorkan ialah perbincangan, kerja berkumpulan, sumbangsaran, demonstrasi, projek, simulasi, lawatan dan pemerhatian.

Peringkat akhir merujuk kepada peringkat melaksanakan penggunaan powerpoint dan tayangan video dapat membantu pelajar mengenalpasti alatan pertukangan. Selain itu, penggunaan alat bantu mengajar ini dapat menarik minat pelajar untuk menumpukan perhatian terhadap P&P, seterusnya dapat meningkatkan pemahaman pelajar. Pada peringkat inilah tahap penguasaan pengetahuan pelajar terhadap pengenalpastian alatan pertukangan akan dikenalpasti melalui penilaian prestasi oleh guru.


Friday, December 4, 2009

Tugasan 2: Ulasan Jurnal

Jurnal 1

Tajuk:
Graduate Teacher Education and Change : Insights from a First-Grade Teacher's Experience

Penulis :
Cathleen Doheny (2002)


Kajian tindakan ini dilakukan untuk mengetahui masalah yang membawa perubahan dalam latihan mengajar menerusi pendidikan guru graduan. Kaedah yang digunakan ialah pemerhatian terhadap bengkel penulisan yang dibuat oleh Lara Parker (guru yang dikaji) ke atas 26 orang pelajar serta temubual. Guru yang dikaji menggunakan lima kriteria dalam bengkel penulisan tersebut iaitu hak milik, sokongan, ketabahan, integrasi dan tindak balas pengajaran.
Daripada kajian yang dijalankan kriteria yang diutarakan oleh Lara berjaya dalam mengubah pengajaran.


Jurnal 2

Tajuk:
Action Research on Cognitive Rescaling Guest columnist: Stacy Mortensen

Penulis:
Dave Edyburn (2002)

Tujuan kajian ini dijalankan ialah untuk menentukan dan melihat kesan pengskalaan semula teks digital yang terdapat dalam kajian dan proses menulis seorang murid yang dikenalpasti masalah pembelajarannya yang mana mempunyai kaitan dengan gangguan emosi, belajar di sekolah yang mempunyai persekitaran yang serba lengkap, di dalam sekolah di bandar.

Tempat kajian ini merupakan sebuah sekolah alternatif yang menyediakan pelajar sekolah tinggi dan pertengahan di dalam daerah bandar yang besar.

Kajian ini direkabentuk sebagai kajian tindakan yang dijalankan oleh guru. Hasil diukur berdasarkan penggunaan rumusan automatik yang terdapat dalam perisian Microsoft Word dan keupayaan untuk pengskalaan semula kognitif dan maklumat disusun dikaji menggunakan Internet untuk menghasilkan buku rujukan di dalam ekosistem yang khusus. Hasil kajian ini diterangkan dalam 2 bentuk untuk memahami kesan strategi pengskalaan kognitif terhadap pencapaian pelajar iaitu tingkahlaku pelajar dan sikap mereka terhadap pembelajaran.
Jurnal 3

Tajuk:
Minute Math: An Action Research Study of Student Self-Assessment*

Penulis:
Brookhart, S. M., Andolina, M. & Zuza, Megan (2004)

Kajian tindakan ini melibatkan 41 orang pelajar kelas gred 3 termasuk pendidikan khas yang dijalankan oleh dua penyelia universiti, tiga orang guru dan tiga orang guru pelatih. Kajian ini melibatkan pelajar dalam meramalkan dan menggrafkan skor ujian mereka dalam masa satu minggu ujian terhadap 0-9 fakta ulangan. Pelajar juga direflek setiap minggu terhadap progres mereka dan kejayaan pembelajaran dan strategi penyelesian masalah. Penaksiran diri pelajar berjaya pada pembelajaran tugasan mengingat jadual waktu dalam pengalaman untuk pelajar tentang pemantauan pembelajaran matematik mereka.

Hasil kajian ini menyediakan data untuk mencadangkan keputusan yang konsisten untuk seorang pelajar di mana alatan teknologi, rumusan automatik dibuktikan menjadi bernilai kepada pelajar yang menderita dengan ketidakupayaan.

Aktiviti 9 : Tugasan 4 Mini Kajian Tindakan

Tajuk Kajian : "Penggunaan Powerpoint dan Tayangan Video kepada Pelajar Masalah Pembelajaran bagi Memudahkan Pelajar Mengenalpasti Alatan Pertukangan"

a) Matlamat kajian tindakan
Memberi pengetahuan asas kepada pelajar pendidikan khas dalam bidang pertukangan (Kemahiran Hidup).

b) Bentuk objektif kajian

 1. Pelajar boleh menamakan alatan pertukangan dengan mudah dan betul.
 2. Pelajar boleh menyebut semula alat pertukangan apabila ditunjukkan.
 3. Pelajar boleh menunjukkan semula cara penggunaan alatan dengan betul.

c) Persoalan Kajian

 1. Adakah perlaksanaan penggunaan powerpoint dan tayangan video dapat membantu pelajar mengenalpasti alatan pertukangan?
 2. Adakah penggunaan powerpoint dan tayangan video dapat menarik minat pelajar untuk menumpukan perhatian terhadap P&P?
 3. Adakah penggunaan powerpoint dan tayangan video dapat meningkatkan pemahaman pelajar?

Aktiviti 8 : Tugasan 4 Mini Kajian Tindakan

Tajuk Kajian : "Penggunaan Powerpoint dan Tayangan Video kepada Pelajar Masalah Pembelajaran bagi Memudahkan Pelajar Mengenalpasti Alatan Pertukangan"

Cadangan untuk mengatasi kelemahan pengajaran-pengajaran subjek berkenaan berdasarkan:

a) Cadangan secara individu (5 minit)

 • Muhamad - Meningkatkan teknik dalam kaedah P&P sehingga ke suatu tahap yang berkualiti dan profesional.
 • Zulfaizal - Memastikan penggunaan teknik dan kaedah yang digunakan bukan hanya di sekolah bandar malah mestilah ditekankan di sekolah luar bandar (pedalaman).
 • Shuhada - Penerangan oleh guru mestilah seiring dengan demonstrasi yang dilakukan.
b) Cadangan dalam pasukan (15 minit )
 1. Mempelbagaikan lagi kaedah pengajaran yang digunakan, di mana guru sentiasa membuat pembaharuan dalam P&P.
 2. Menerapkan nilai-nilai murni dalam subjek tersebut di samping menyelitkan unsur-unsur pengajaran dan humor.
 3. Penerangan dalam P&P mestilah ringkas dan mencapai objektif.

c) Cadangan dari luar pasukan ( perlu temubual rakan-rakan dalam pasukan lain)
 1. Penggunaan bahan maujud lebih diutamakan untuk memudahkan pelajar mengenalpasti perlatan yang dipelajari. Ini kerana pelajar akan lebih memahami apabila melihat sendiri peralatan tersebut.

d) Berdasar literatur review
 1. Powerpoint dan video mestilah dirancang secara berstruktur dan mengikut peraturan persembahan. Kunci kejayaan bagi sesuatu pengajaran berdasarkan struktur yang jelas dan secara umumnya tidak melebihi 5 isi pengajaran (Jones, A. M. 2003. The use and abuse of PowerPoint in Teaching and Learning in the Life Sciences: A Personal Overview).
 2. Tahu matlamat P&P mengikut tahap yang diajar serta kandungan yang hendak dimuatkan mestilah bersesuaian mengikut tahap tersebut (Jones, A. M. 2003. The use and abuse of PowerPoint in Teaching and Learning in the Life Sciences: A Personal Overview).

Aktiviti 7 : Tugasan 4 Mini Kajian Tindakan

Tajuk Kajian : "Penggunaan Powerpoint dan Tayangan Video kepada Pelajar Masalah Pembelajaran bagi Memudahkan Pelajar Mengenalpasti Alatan Pertukangan"

KELEMAHAN pengajaran-pengajaran subjek berkenaan berdasarkan:

a) Pengalaman / refleksi secara individu (5 minit)

 • Muhamad - Pelajar mudah hilang fokus (yang tidak berminat) apabila guru memberi penerangan tanpa menunjukkan demonstrasi kepada mereka.
 • Zulfaizal - Guru sendiri tidak mempelbagaikan teknik pengajaran dan pembelajaran.
 • Shuhada - Memerlukan kekreatifan guru yang tinggi dan pelbagai untuk menarik minat pelajar.
b) Pengalaman / refleksi dalam pasukan (15 minit )
 1. Tidak semua pelajar dapat menumpukan perhatian 100% pada P&P yang dijalankan.
 2. Guru akan mencari jalan mudah untuk mendapatkan hasilan pengajaran subjek ini.
 3. Pelajar akan cepat bosan jika kaedah pengajarannya sama.

c) Berdasar literature review penggunaan Powerpoint dan tayangan video mempunyai beberapa kelemahan (Jones, A. M. 2003. The use and abuse of Powerpoint in Teaching and Learning in the Life Sciences : A Personal Overview) seperti :
 1. Kegagalan peralatan : Kegagalan komponen dalam sistem untuk berfungsi seperti yang dijangkakan. Kegagalan mentol dalam projektor berfungsi amat jarang berlaku tetapi mungkin akan terjadi.
 2. Fail tidak dapat dipersembahkan disebabkan oleh kerosakkan magnetik atau fizikal.
 3. Kurangnya latihan yang bersesuaian dalam program dan teknologi.

Aktiviti 6 : Tugasan 4 Mini Kajian Tindakan

Tajuk Kajian : "Penggunaan Powerpoint dan Tayangan Video kepada Pelajar Masalah Pembelajaran bagi Memudahkan Pelajar Mengenalpasti Alatan Pertukangan"


Kekuatan pengajaran-pengajaran subjek berkenaan berdasarkan:

a) Pengalaman / refleksi secara individu (5 minit)
 • Muhamad - Dapat memberi pengetahuan dan pengalaman yang berkesan kepada pelajar.
 • Zulfaizal - Pelbagai pendedahan yang menarik dapat ditunjukkan oleh guru kepada pelajar.
 • Shuhada - Subjek ini memerlukan demonstrasi daripada guru dan ini akan dapat menarik minat pelajar supaya menumpukan perhatian terhadap P&P. Oleh itu, pelajar tidak mudah bosan dengan P&P yang dijalankan.

b) Pengalaman / refleksi dalam pasukan (15 minit )
 • Subjek yang mudah untuk diberi penerangan dan maklumat kepada pelajar.
 • Subjek yang dapat mencungkil bakat dan kreativiti pelajar untuk mencipta/menghasilkan sesuatu barangan yang baru.
 • Subjek yang memerlukan pelajar mempunyai rasa tanggungjawab terhadap kerja yang mereka lakukan.
c) Pengalaman dari luar pasukan ( perlu temubual rakan-rakan dalam pasukan lain)
 • Guru dapat menerangkan sesuatu aktiviti dengan melakukan demonstrasi.
 • Mudah menarik minat pelajar.
 • Aktiviti yang dilakukan melalui subjek ini memberikan peluang kepada pelajar untuk melakukannya sendiri tanpa bantuan guru atau memerlukan bantuan guru.

d) Berdasar literatur review – buku dan jurnal (bincang dalam pasukan)

 • Penggunaan powerpoint di dalam pengajaran mempunyai potensi untuk menggalakkan pengajaran yang lebih profesional (Jones, A. M. 2003. The use and abuse of PowerPoint in Teaching and Learning in the Life Sciences: A Personal Overview).
 • Penggunaan powerpoint yang bersesuaian boleh meningkatkan P&P kepada guru dan pelajar (Jones, A. M. 2003. The use and abuse of PowerPoint in Teaching and Learning in the Life Sciences: A Personal Overview).
 • Penggunaan tayangan video memberikan peluang untuk pembelajaran yang aktif, di mana ia merupakan kunci kepada kejayaan sesuatu kerja serta pelajar menjadi lebih kreatif, kolaboratif dan dapat menghubungkaitkan konsep subjek yang dipelajari dengan pengetahuan lepas, pengalaman dan minat (Glegg, P., McDonald, A. & Unwin, A., 2007. Using digital video in business education).

Friday, November 13, 2009

Aktiviti 5 : Tugasan 1 (Buku) & Tugasan 4 (Mini Kajian Tindakan)

1. Mengapa guru (pelatih/novis/ berpengalaman) perlu melakukan kajian tindakan:

•untuk menambahkan pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan yang sedia ada berdasarkan penyelidikan.
•untuk mengenalpasti masalah atau isu yang timbul di samping dapat membaiki kelemahan-kelemahan yang wujud dalam sesuatu masalah.
•untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman profesionalisme sebagai seorang pendidik.
•untuk meningkatkan hasil produk yang bermutu dan melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang di sekolah.
•untuk membuat sesuatu yang kreatif & kritis dalam proses P&P di dalam kelas.
•untuk memperbaiki teknik pengajaran yang boleh menarik minat pelajar-pelajar.

2. Tajuk "Penggunaan Powerpoint dan Tayangan Video kepada Pelajar Masalah Pembelajaran bagi Memudahkan Pelajar Mengenalpasti Alatan Pertukangan" dipilih kerana:

•untuk mempertingkatkan kefahaman pelajar dalam mengenali alatan pertukangan.
•untuk memberi kefahaman yang meluas tentang penggunaan alatan.
•untuk mendedahkan aspek-aspek keselamatan semasa melakukan tugasan dalam bengkel.
•untuk menerangkan ciri-ciri kebersihan diri, alatan dan bengkel.
•sebagai panduan (teori) sebelum melakukan tugasan secara praktikal di dalam bengkel.